1871, 25 iunie

Ziarul Informațiunile din Galați (Gardistul Civic) publică anunțul din 24 iunie cu privire la donația de cărți a lui Costin Brăescu, membru al Comitetului Permanent“ al Consiliului Județean Covurlui, pentru înființarea „unei biblioteci județene sub nume de Biblioteca TRAIANA", proprietatea Județului Covurlui“.

1871, 15 octombrie

În sesiunea anuală a Consiliului Județean Covurlui, președintele Comitetului Permanent, Nicolae Catargi, supune deliberării „proiectul de organizare acestui început de Bibliotecă Județeană". Cu această dată își începe existența instituția bibliotecii publice de stat în Județul Galați, definită în rapoarte „arsenal intelectual al societății, auxiliar indispensabil culturii intelectuale, necesară unei bune administrații comunale și județene“.

1871, 10 noiembrie

Consiliul Județean votează primul buget al Bibliotecii Județene Covurlui pentru exercițiul financiar 1871-1872, în sumă de 1400 lei din care 1000 lei pentru cărți și 400 de lei pentru mobilier.

1872, 15 octombrie

Raportul Comitetului Permanent al Consiliului Județean Covurlui consemnează: „Astăzi vă anunțăm cu mândrie că ceea ce era până acum o simplă chestiune de aspirație, am făcut un fapt pozitiv... Trei dulapuri sunt pline de cărți atât de necesare unei bune administrațiuni Comunale și Județene, concesionate de librăria Dupont din Paris. Suma cheltuită... 821 lei noi și 75 bani“.

1873, 15 octombrie

Raportul Comitetului Permanent al Consiliului Județean Covurlui consemnează: „Biblioteca județeană. În anul acesta am mai completat-o aducând încă pentru suma 793 lei de la librăria Dupont din Paris, opere privind economia, legislația și literatura. Până astăzi juna noastră bibliotecă numără suma de 809 cărți și broșuri“.“

1874

Bugetul anual a bibliotecii însumează 1000 lei.

1875 - 1877

Alocațiile anuale în buget pentru bibliotecă se reduc la 7, 4 respectiv 300 lei.“

1878, 15 octombrie

Raportul pentru anul 1877-1878 al Consiliului județean consemnează că „s-a achitat suma de 100 lei pentru a se cumpăra cărți din Biblioteca prințului Al. Moruzi." După această dată nu mai avem informații.

1891-1895

Sub numărul 1016 sunt inventariate primile 12 volume din“ „La Grande Encyclopedie", transferate“ Bibliotecii Publice „V.A. Urechia“ din Galați, inaugurată în noiembrie 1890.
În anul 1895 etse înregistrată ultimul transfer de cărți de la Biblioteca Județeană Covurlui la Biblioteca Publică „V.A. Urechia“ , din ințiativa și înregistrate pe numele lui Costin Brăescu, inițiatorul și primul donator al Bibliotecii județene.“
Numărul de volume la care a ajuns Biblioteca Județeană Covurlui trebuie să fi fost de ordinul miilor, dacă sub un singur număr de inventar au fost înscrise 12 , 25 sau 52 volume, cum se poate constata în Catalogul general al cărților, manuscriselor și hărților al Bibliotecii „V.A. Urechia" Galați.
Biblioteca Județeană a devenit, probabil, bibliotecă documentară a Comitetului Permanet al Județului Covurlui.

1889, octombrie

Acad. prof. Vasile Alexandrescu Urechia înaintează Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice scrisoarea prin care își exprimă dorința de a dona 3000-3500 de volume pentru înființarea Bibliotecii Publice „Urechia“ în clădirea Liceului „Vasile Alexandri" din Galați.
Ministerul“ C. Boerescu acceptă donația și dispune întocmirea formelor pentru“ legalizare.“
V.A. Urechia întocmește Actul de dar pentru legalizare: „Eu, V.A. Urechiă, profesor la Universitatea din București, dăruiesc liceului din Galați biblioteca mea, compusă din 3000 până la 3500 volume, cu condițiunile următoare:
1) Darul se va accepta în numele acestui liceu de către D-nul Ministru Cultelor și Instrucțiunii Publice.
2) După autentificarea acestui act, se va recunoaște prin decret regal această bibliotecă ca fiind publică și se va da numele de „Biblioteca Urechiă".
3) Niciodată și sub nici un cuvânt colecțiunea dăruită de mine, nu se va putea strămuta din Galați, nici se va putea dărui altei școli.
4) Pe cât timp voiu trăi îmi rezerv dreptul de a lua în fiecare an câte 100 până la 150 de volume din colecția ce dăruesc, neputând lua altele decât restituind pe cele deja primite.Voi subscrie un inventar al cărților ridicate de mine, care se va desființa la înapoierea volumelor.
5) Îmi rezerv dreptul cât voi trăi să denunț guvernului orice încercare de natură a împuțina sau a nu face să prospere biblioteca. Dealtminteri această bibliotecă va fi supusă legilor și regulamentelor speciale pentru bibliotecile statului.
S-au făcut două asemenea pentru a se da câte unul fiecărei părți, după ce se va autentifica actul de față."
În scrisoarea inițială mai sunt înscrise următoarele condiții, respectate întocmai:
"3. Guvernul va face pe contul său stelajele necesare bibliotecii.
7. Nici o carte din câte nu sunt în librăria curentă nu se va da afară sub nici un pretext, nici chiar la profesori.
8. Niciodată, sub nici un cuvânt, colecțiunea de cărți din fondul Urechia, nu va fi strămutată din Galați, nici strămutată la alte școli. Numai în ziua când necesitățile de local ar face obligatorie strămutarea Bibliotecii Urechia, în local propriu, se va putea face aceasta.
9. Îmi rezerv dreptul de a inspecta biblioteca cât voi trăi și rezerv acest drept, în urma mea, unui comitet compus din trei persoane și anume: Episcopul, Directorul liceului și Primul Președinte al Tribunalului Covurlui."

1889, 2 noiembrie

Tribunalul Ilfov autentifică actul dedar cu procesul verbal nr. 6558.

1889, 25 noiembrie

Consiliul de Miniștri, prin Jurnalul nr. 9, încuviințează Ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice să primească în numele liceului din Galați donațiunea făcută de V.A. Urechiă și a supune“ Regelui proiectul de decret conform art. 811 din Codul civil. Semnatari: C. Boerescu, General Manu, M. Gherman, A. Lahovary, Păucescu, Al. Marghiloman, Th. Rosetti.

1889, 30 noiembrie

Ministru înaintează Raportul către Rege: „Autorizat de Consiliul de Miniștri prin Jurnalul No. 9, încheiat în ședința sa de la 25 noiembrie 1889, viu cu cel mai profund respect a supune la Înaltă Semnătură a Majestății Voastre alăturatul proiect de decret prin care conform art. 811 din Codul civil să se autorize acest Minister să primească, în numele liceului din Galați, donațiunea făcută acelui liceu de d. V. A. Urechiă, profesor la Universitatea din București, a bibliotecii sale compusă din 3000-3500 volume, în condițiunile prevăzute prin actul său de donațiune autentificat de Tribunalul Ilfov Secțiunea de Notariat,... care bibliotecă să poarte numele de Biblioteca Urechiă, conform voinței donatorului prin acel act. Sunt cu cel mai profund respect, Ministru Th. Rosetti".

1889, 7 decembrie

Regele Carol I sancționează înființarea „Bibliotecii Urechia" prin Decretul 3382.“ C A R O L““ I,“ PRIN GRAŢIA LUI DUMNEZEU ŞI VOINŢA NAŢIONALĂ REGE AL ROMÂNIEI. La toți de față și viitori sănătate.“
Asupra raportului Ministrului Nostru Secretar de Stat la Departamentul Cultelor și Instrucțiunii Publice sub No. 6122,“
Văzând Jurnalul Consiliului de Miniștri sub No. 9 de la 25 noiembrie 1889, Conform art. 811 din Codul civil Am decretat și decretăm:“
Art. 1. Jurnalul sus zis se aprobă
Art. 2. Se autoriză Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice să primească în numele liceului din Galați donațiunea făcută acelui liceu de d. V. A. Urechiă, profesor la Universitatea din București, a bibliotecii sale, compusă din 3000-3500 volume, în condițiile prevăzute prin actul autentificat de Tribunalul Ilfov Secția de Notariat, sub No. 6558 din a. c., care bibliotecă va purta numele de „Biblioteca Urechiă".
Art. 3 și cel din urmă. Ministrul Nostru Secretar de Stat la Departamentul Cultelor și Instrucțiunii Publice este însărcinat cu executare acestui decret.
Dat în București la 7 Decembrie 1889 “““““““““““““““
CAROL““““““ Ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice, Th. Rosetti

1890, 26 septembrie

V.A. Urechia înștiințează Ministerul Instrucțiunii Publice că „Biblioteca Urechia" din Galați“ este gata pentru inaugurare și are în evidență 5200 volume.
Cu finanțarea ministerului s-a tipărit și prima fascicolă a „Catalogului general al cărților, manuscriselor și hărților aflate la 1890, octombrie 1, în această bibliotecă, urmat de inventarul general al mobilierului și dotațiunii bibliotecii. Lista cărților care sunt dublete. București, F. Gobl Fii, 1890, 307 p.+ 6 p.
Catalogul general... tipărit a fost trimis bibliotecilor și muzeelor din România marelor biblioteci din Europa, stabilindu-se astfel primile legături informaționale și schimb interbibliotecar cu biblioteci dn țară și străinătate. Pe baza acestuia au fost solicitate informații bibliografice și în anii '970.
Pe coperta și pagina de titlul a Catalogului general al cărților... existente la 1 octombrie 1890 în este înscrisă“ sub numele de BIBLIOTECA V.A. URECHIA DIN GALAŢI. Deci în septembrie 1890 la numele legalizat „Urechiă" au fost adăugate inițialele V.A.“ Este probabil să se fi făcut această adăugire pentru a se evita confuzia în patronaj: Urechia V.A. cu Urechia Grigore, cronicarul.
Va r fi acceptată tacit și va rămâne în istorie Biblioteca Publică „V.A. Urechia“ din Galați.
Pentru uzul cititorilor Biblioteca a organizat cataloage pe fișe mobile: catalogul alfabetic după numele autorilor și un catalog tematic-alfabetic, cuprinzând 46 grupe tematice sau genuri formale. Anexat acestuia a fost un „tablou" cu numărul de „opere" pe fiecare specialitate pe limbi.
V.A. Urechia anunța că în luna octombrie „Biblioteca Urechia poate fi pusă la dispoziția publicului."
V.A. Urechia înștiințează ministerul că Valeriu Surdu, cu care a organizat, catalogat și așezat biblioteca la Galați, este plătit ca bibliotecar din salariul“ său și recomandă ca de la 1 aprilie 1891 să fie numit și salarizat de Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice ca bibliotecar definitiv. Personalul Bibliotecii Publice „V.A. Urechia“ din Galați a fost salarizat de Ministerul Instrucțiunii Publice pănă în anul 1952, iar din acest an de către administrația publică județeană.

1890, 11 noiembrie

Are loc Festivitatea de inaugurare a Bibliotecii „V.A. Urechia“ .
Un reporter al ziarului Poșta reconstituie solemnitatea.“ Titrat cu aldine, Inaugurarea bibliotecii publice „Urechia", ziaristul înregistrează pentru istorie:

"Duminică, 11 noiembrie 1890, orele 2 p.m., o frumoasă sărbătoare culturală s-a făcut la Galați... V.A. Urechia... a luat mult lăudabila hotărâre de a dărui orașului Galați și liceului...“ bogata sa bibliotecă... peste 6000 volume, stampe și tablouri." Atent, ziaristul reține din cuvântul rostit de fondator că biblioteca este „publică..., deocamdată... așezată în localul liceului, îndată însă ce s-ar construi un local anume destinat... ea se va instala întrânsul."“

Solemnitatea a fost prezidată de V.A. Urechia, profesorul D.A. Laurian, secretar general al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice, Constantin Ressu, primarul orașului, deputații G. Robescu și M. Pacu în numele prefectului. Au asistat „directorii și directoarele școlilor publice cu corpurile didactice respective, elevii liceului și un număr însemnat de cetățeni fruntași și de doamne. După serviciul divin începură discursurile. Mai întâi vorbi generosul donator. În termeni elocinți și care scâteiau la fiecare moment de frumoasele sentimente culturale și naționale, ce i-au insuflat actul său, d. Urechia arătă scopul patriotic ce l-a călăuzit în dăruirea bibliotecii sale orașului Galați, scop care are în vedere ca, odată cu fortificarea materială a Galaților prin lucrările ce se fac acum, să se fortifice mai ales mințile și inimile gălățenilor prin cultură temeinică și națională."“
În cuvântul rostit de V.A. Urechia acoperă cu metafore conceptele sale despre cultură, carte și rolul social al instituțiilor statului în domenilul educației generale, naționale și patriotice, motivația organizării bibiotecii la Galați, statutul juridic al acesteia în termeni adecvați momentului:“

“"Sunt acum doi secoli trecuți, urmă un proces înaintea Şoltuzului și a celor 12 pârgari din un oraș al Moldovei. Jupân Limbă Dulce trase la judecată pe dascălul Lăcustă, pârându-l că a luat cu împrumutare de la el, zisul dascăl, două cărți de biserică și un izvod cu Alexandria. Jupân Şoltuzul, ca și judecătorul din fabulă, găsi că, cărțile împrumutate de Limbă Dulce dascălului Lăcustă nu se cuvin nici împrumutătorului nici împrumutatului, căci, zice sentința, cărțile nu sunt făcute pentru anume om, ci pentru toți delaolaltă, că, precum văzduhul nu-l închide omul numai pentru sineși, ci din el trăiesc cu toții, așa și de carte, cadese a se împărtăși tot neamul românesc.
Şi așa fiind lucrul, după priceperea Şoltuzului de la Bârlad (Galați după autorul articolului din Poșta) și a celor doispreze pârgari, cărțile reclamate de Limbă Dulce de la dascălul Lăcustă, s-au hotărât a fi depuse la Biserica Domnească pentru trebuința obștei.
Astăzi altfel de proces se judecă înaintea acestei adunări. Actualul Şoltuz de Galați cu pârgarii săi și Directorul acestui frumos liceu n-au mai așteptat procesul dintre Limbă Dulce și dascălul Lăcustă, ca să pună mâna, în numele folosului obștesc, pe cărțile mele și ale câtorva prieteni ai mei.
Şi lucru curios, eu, cel păgubaș, viu astăzi să zic Şoltuzului și Directorului: să trăiți și să“ le stăpâniți.
Dar știți de ce cu atâta ușurință m-am despărțit eu de prietenii mei de 40 de ani, care mi i-am adunat cu atâta grijă și dragoste? Pentru că am văzut că statul românesc s-a hotărât să fortifice Galații, să-i apere de dușmanii din afară. Apoi așa m-am gândit eu că mai tare e cetatea în care cetățenii se apără cu învățătura, cu știința. Cartea este și dânsa armă puternică. La lumina și învățătura cărții se deșteaptă conștiința națională, iară deșteptăciunea conștiinței naționale este singura cetate care n-o răpune dușmanul.“
Să nu se piardă un minut in vedere că toate milioanele cheltuite de țară cu fortificarea Galaților ar fi zădarnice dacă, pe lângă acestea, nu s-ar lucra din răsputeri și la fortificarea minții și a inimii locuitorilor din acest post înaintat al românismului în direcție din ce în ce mai națională, mai românească!
Să nu uităm că aproape, foarte aproape de Galați, la Răsărit, avem frați de sânge, frați adevărați, care sunt lipsiți de cea mai elemenatră cultură a neamului nostru. Ei bine, Galații este citadela cea mai înaintată a românismului către acești frați, trebuie să fie înarmată cu toate mijloacele de întărire și atracțiune. Pătruns de asemenea convingere , am fost deșteptat mai cu seamă de faptul petrecut acum câțiva ani cu un tânăr român din Basarabia, fapt pe care puțini din Dv. îl cunoașteți, asupra necesității de a face din Galați un centru cultural mai deosebit.“
[Este relatat un caz publicat în Apărarea Națională.]
Tânărul basarabean care vine în Galați să-și potolească setea sufletului la izvor românesc, cu riscul de a-și pierde viața sub glonții muscalilor, va spune fiecui și guvernelor, oricare ar fi ele în fruntea țării, ce datorie are România către Galați.
Iată actele preschimbate între mine și Ministerul Instrucțiunii Publice în privința donațiunii bibliotecii mele.
(Urmează lectura actelor.)
Din actele citite, urmează că biblioteca are îndoita calitate, de a aparține orașului și de a fi alipită la cea mai înaltă școală din localitate. Am înțeles prin aceasta să asigur orașului Galați eterna posesiune a acestei biblioteci publice, începând cu ziua de astăzi, și să-i dau direcțiunea intelectuală indispensabilă în directorul Liceului, ajutat de un personal ad-hoc.“
În ziua în care însă Liceul, din vreuna din acele împrejurări, care nu sunt din nenorocire imposibile în țara noastră, ar înceta de a exista ori s-ar muta în alte orașe, biblioteca va rămâne statornică în Galați. Domniei Tale, Dle Primar, încredințez cu respect acest depozit național. Domniei Tale, Dle Director, se cade conducerea mai departe a acestui institut; și vouă tuturor colegi din corpul didactic, vă adresez rugămintea să fiți apărătorii Bibliotecii „Urechia" și să reclamați conservarea și înmulțirea ei."

Răspunsul la discurs, după cum era și firesc, va fi dat de C. Ressu.
"Intr-o improvizație admirabilă", detaliază ziaristul de la Poșta, „Şoltuzul modern al Galaților", cum la numit donatorul exprimă adânca și eterna recunoștință ce gălățenii vor purta d-lui Urechia pentru nobila sa faptă și făgădui că va face tot posibilul ca biblioteca publică „Urechia" să propășească tot mai mult, alocându-se chiar din bugetul anului viitor al comunei o sumă pentru aceasta.
D.A. Laurian, [secretar general la Ministerul Instrucținii] după ce subliniază „însemnătatea economică și culturală ce are orașul Galați, ca prim port al țării și ca postul cel mai înaintat către frontiera răsăriteană, constată sacrificiile excepționale ce totdeauna a făcut comuna Galați pentru luminarea poporului, relevă solicitudinea guvernului pentru acest oraș și îmbunătățirile ce se mai pot obține cu voință și stăruință din partea gălățenilor", menționeză importanța Bibliotecii „Urechia"" în îndeplinirea misunii orașului" și mulțumește lui Urechia în numele guvernului pentru noua instituție înființată.“
După ce directorul liceului, exprimă „recunoștința corpului didactic gălățean și a tinerii generațiuni pentru biblioteca dăruită de Urechia", a luat cuvântul profesorul G. Mihăilescu de la Şcoala comercială care după ce „în câteva cuvinte bine simțite arătă și dânsul însemnătatea actului domnului Urechia", dezvelește bustul acestuia, citești și „înmânează donatorului un pergament, cuprinzând actul de mulțumire pe care gălățenii îl adresează ilustrului profesor, senator și donator al lor, iscălit de un număr însemnat de persoane."“
"Cetățenii Galațiului, recunoscători pentru darul prețios ce ați făcut orașului Galați, oferind biblioteca dumneavoastră, se simt fericiți a vă exprima simțămintele lor de gratitudine și vă roagă a primi ca omagiu, din parte-le, ca bustul vostru să figureze în biblioteca cu care ne-ați înzestrat. Prin el simbolizăm, în fața generațiilor ce ne vor urma, inelul de logodnă a căsniciei ce s-a contractat între omul de știință și abnegație și cetățeni gălățeni recunoscători. In bustul ce depunem astăzi, veți fi prezent mâine, între acei de care nu v-ați despărțit niciodată“.
Privind la“ „chipul cioplit", cum a numit statuieta, V.A. Urechia, după mulțumirile cuvenite, ține să atragă atenția celor prezenți „să nu se creadă achitați cu aceasta, ci le trage o poliță nouă, că precum a iubit și iubește dânsul pe gălățeni, așa să se iubească și ei între ei"!“
"Încheindu-se astfel această edificatoare solemnitate, publicul, salută pe donator și-i mulțumi din nou, se îmbrățișă, ducând cu el cea mai frumoasă impresiune.“
Seara s-a dat un banchet în onoarea d-lui Urechia, la care s-au ridicat mai multe toaste. Din parte-ne adresând și noi salutări și mulțumiri d-lui Urechia, îi zicem: „Să trăiți ani mulți și fericiți, ilustre dascăle și patriot, spre binele neamului românesc și al gălățenilor în special, și să ai câți mai mulți imitatori ai faptei tale sărbătorite ieri“.
Providența a făcut ca nonagenara Emilia Schwartz, prezentă la solemnitatea de la 11 noiembrie 1890, să reconstituite în 1965 partea festivităților receptată și memorată peste ani de eleva de atunci:“
"Parcă a fost ieri. Au trecut 75 de ani de atunci,dar totul îmi este viu în minte. Solemnitatea a avut loc în sălile de la etaj ale Liceului „Vasile Alecsandri“. Multă lume; fruntașii orașului, profesori, elevi. În mijlocul lor, stătea istoricul Vasile Alexandrescu Urechia, cel care cu câțiva ani înainte pusese atâta suflet în ridicarea liceului. A privit în jurul său, a făcut un semn bibliotecarului Valeriu Surdu să se apropie și să ocupe locul din dreapta lui. Apoi elevii au recitat din Alecsandri și Bolintineanu. Eu am recitat din Eminescu. Aveam 15 ani, îl iubeam mult pe Eminescu, așa cum îl iubesc și acum, când pășesc în cel de-al 90-lea an al vieții. Momentul m-a zguduit! L-am purtat în suflet de-a lungul anilor și-mi aminteam de el ori de câte ori pășeam pragul marelui lăcaș al cărții. Iar o fărâmă din fericirea marelui om am trăit-o și eu anul acesta, câmd am donat Bibliotecii“ „V.A. Urechia" biblioteca mea compusă din 500 volume, 1000 scrisori autografe ale oamenilor de artă și știință și un album cu peste 500 ilustrații din toată lumea, prietenii mei credincioși de o viață. În acest ceas de fericire împlinită, urez Bibliotecii Regionale „V.A.“Urechia" veșnicia cuvântului și tăria adevărului."

1889, 7 decembrie

V.A. Urechia propune Ministerului Cultelor și Instrucțiunii modificarea legii din 1893 și redistribuirea exemplarelor depozitul legal de tipărituri al statului:“
"În conformitate cu legea din 1883, care obligă pre autori și editori de cărți să trimită gratis câte 3 exemplare la fiecare din cele 2 biblioteci ale Statului, aceste Institute sunt copleșite fără nici un folos de dublete din toate publicațiunile apărute în țară de la promulgarea legii. În scop de“ a înavuți bibliotecile tot publice de la Galați și Craiova, binevoiți Domnule Ministru a dispune cu decret regal ca, biblioteca din Iași să trimită unul din 3 exemplare ale sale, încă de la“ promulgare legii și pentru viitor, bibliotecii „Urechiă" din Galați, iar biblioteca din București sa facă asemenea pentru cea din Craiova."“
Legea nu fost modificată. Scrisoarea rămâne document pentru istoria culturii, ca inițiativă legislativă în“ repartiția teritorială a depozitului legal .

1891, 19 februarie

V.A. Urechia scrie ministrului să dea instrucțiuni pentru ca Biblioteca Centrală din Iași să fie de acord cu preluarea dubletelor, inclusiv a celor intrate pe baza reglementărilor de înainte 1859. Bibliotecarul V. Surdu selectase“ peste 5000 de dublete. Comitetul Bibliotecii Centrale din Iași a intervenit la minister pentru anularea acestui transfer.

1893, 12 octombrie

Regele Carol I, însoțit de Dimitrie Sturdza vizitează Biblioteca „V.A. Urechia", fiind primiți de“ V.A. Urechia. Regele donează 24 de medalii și 52 de cărți tipărite între anii 1870-1892 iar Sturdza 90 de monede, trimise la Galați în 1894.“

1894, 5 aprilie“

Academia Română emite Decizia prin care se hotărăște „a da câte un exemplar din cărțile ce ea le primește de la autori și tipografi, după anumite legi“. De la această dată Biblioteca Publică „Urechia" este indirect depozit legal al statului până în anul 1904; s-au primit 22035 volume.“

1891 - 1899

Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice asigură un buget anual pentru plata personalului, iar pentru cumpărare de cărți de 1000 lei. După 1900 aceste alocații sunt reduse la 600 lei, majorate în perioada interbelică. Finanțarea a continuat până în 1952, când a fost asigurată de administrația publică de stat“
(regională) județenă.

1891 - 1905

Comitetul Județean Covurlui, respectiv Prefectura asigură o subvenție anuală cu fluctuații valorice. În perioada interbelică o continuă, inclusiv pentru construcția Palatului Culturii.

1891 - 1895

Primăria Galați asigură o subvenție anuală de 1000 lei pentru cumpărare de cărți, reluată după anul 1903 diminuată, reluată cu intermitențe în perioada interbelică până în 1932. Indirect subvenționează construirea Palatului Culturii, a cărui contrucție va începe în anul 1933.

1899, mai - august

Ministerul de interne, Direcția generală a Poștelor și telegrafelor face cunoscut că mesageriile și corespondența Bibliotecii „Urechia" sunt incluse la oficiale, deci gratuite.
Vasile Alexandrescu Urechia contactează un arhitect care realizează prima schiță - proiet pentru viitorul Palat al Bibliotecii „V.A. Urechia“ . Fațada în stil baroc este reprodusă în antetul hârtiei“ folosită“ pentru corespondență de Urechia, cu textul Palatul Instituțiunei „Urechia“ din Galați, pe“ cărți poștale ilustrate și în frontispiciul Buletinuui Fundațiunii Urechiă, apărut în noiembrie 1901.
Se lansează prin presă ideea constrcției Palatului Bibliotecii Publice „V.A. Urechia“ cu practicarea manierii în care s-a“ ridicat Palatul Ateneului Român din București.

1900

Este înregistrată ultima donație a lui V.A. Urechia, compusă din 894 de titluri cărți între care 28 de cărți românești vechi și 2114 gravuri și stampe, total 2952 unități de evidență.
Donațile succesive ale lui V.A.“Urechia până în anul 1900 însumează 18704 unități de evidență patrimonială, respectiv 10350 titluri în 12521 volume cărți, 1595 broșuri, 22 foi volante, 136 manuscrise, 30 hărți și 4400 stampe, gravuri și litiografii.“

1900-1901

Președintele Societății de Etnografie din Paris, Leon de Rosny, scrie lui V.A. Urechia că dorește să doneze biblioteca sa de orientalistică Bibliotecii Publice din Galați. V.A. Urechia intervine la guvern pentru a se finanța trimiterea a doi tineri în vederea preluării cărților fără rezultat. Decesul lui întrerupe diligențele începute. Scrisorile lui L. de Rosny se află în colecțiile Bibliotecii Naționale a României.

1901, 23 noiembrie

Apare“ Buletinului Fundațiunii Urechia. Biblioteca. Pinacotecă. Muzeu.
În frontispiciu fațada propusă pentru Palatul Bibliotecii Publice „V.A. Urechia“ .
Este prima Bibliotecă Publică din România care și-a tipărit o revistă proprie.“ Scopul era de a stabili relații cu biblioteci și muzee din țară și străinătate, revista fiind trimisă bibliotecilor din România și celor cunoscute de Urechia din străinătate. Găsim aici și o încercare de definiție a rolului bibliotecii și al cărții:“
"Evident este că aceste depozite de cultură aduc națiunii foloase incalculabile; sunt un izvor nesecat pentru cultura limbii, răspândirea cunoștințelor, stima străinilor și a posterității. În aceste biblioteci azi se pot găsi cei mai remarcabili autori antici și modreni, ale căror scrieri au contribuit și contribuiesc la împlinirea faptei celei mari a civilizațiunii, la formarea minții și inimii, cu alte vorbe, la perfecționarea omului prin înmulțirea cunoștințelor."
În Buletin este publicat primul breviar al bibliotecii, inclusiv creșterea colecțiilor și activitatea cu publicul de la inaugurare.
Încetează din viață acad. prof. Vasile Alexandrescu Urechia, fondatorul și „primul director" al Bibliotecii Publice „V.A. Urechia“.
Apare suplimentul nr. 3 și ultimul al Catalogul general al cărților, manuscriselor și hărților, cuprinzând 33.852 notițe bibliografice, în 832 p. și“ partea II-a, Stampe și tablouri, cuprinzând 4.078 notițe bibliografice în 112 p.“
Catalogul notelor“ muzicale, cuprizând peste 350 de notițe bibliografice, în stadiu de manuscris, s-a pierdut.“

1902, 26 februarie

Ministrul Instrucțiunii Publice, Spiru Haret, trimite Episcopului Dunării de Jos, Prim Președintelui Tribunalui Covurlui și Directorului Liceului „V. Alecsandri" o scrisoare pentru constituirea Comitetului Bibliotecii Publice „Urechia":“
"Stiți că, conform actului de donațiune, Biblioteca „Urechia" de la liceul din Galați a fost sub controlul donatorului pe timpul cât a trăit, acum urmând ca acel control, după dorința răposatului V.A. Urechia, să fie exercitat de un comitet compus din Episcopul Eparhiei, Primul Președinte al Tribunalului Covurlui și Directorul liceului; am onoarea a vă ruga ca, în calitatea d-v. de membru în acel comitet prezidat de P.S.S. Episcopul Eparhiei să binevoiți a lua sub ocrotirea d-v. această bibliotecă care este supusă legilor și regulamentelor speciale pentru bibliotecile statului și să denunțați guvernului prin președintele Comitetului, orice încercare de natură a împuțina sau a nu face să prospere biblioteca“.

1902, 3 aprilie

Episcopul Pimen Georgescu al Dunării de Jos convoacă“ pe D.G. Maxim, Primul Președinte al Tribunalului Covurlui și Gr. Guțu, directorul liceului în localul Bibliotecii pentru a lua cunoștință „de starea de lucruri intervenită“. Cu această dată își începe activitatea Comitetul Bibliotecii Publice „V.A. Urechia, autointitulat inițial administrator, apoi administrativ, de conducere sau“ testamentar, a condus Biblioteca“ până în anul 1949.
Comitetul administrativ redactează un Regulament pentru funcționarea Bibliotecii „Urechia" trimis spre aprobare Ministerul“ Cultelor și Instrucțiunii Publice care în 8 mai îl aprobă cu excepția art.1 (a), privind: „cauțiunile pentru împrumutul de cărți la domiciliu pentru elevi și profesori“.

1903, 30 martie

Comitetul Societății Corpului Didactic și Comitetul Bibliotecii organizează o adunare, la care participă 22 de personalități pentru“ analizarea posibilității procurării unui local pentru Bibliotecă. Se hotărăște să se constituie un comitet pentru strângerea fondurilor necesare construcției unei clădiri.“

1903, 8 mai

Se constituie „Comitetul privat pentru strângerea fondului necesar construcției localului Bibliotecii „V.A. Urechia", se adoptă Statut, elaborat de D.G. Maxim, se alege conducerea acestuia: Episcopul Pimen Georgescu, președinte, gral Pencovici, vice președinte, D.G. Maxim, Gr. Guțu și I. Bastachi membri delegați irevocabili. Comitetul privat a fost grefat pe personalitatea juridică a Bibliotecii . Inițiativa a eșuat, Comitetul Bibliotecii primind sumele donate ori procurate prin activități“ speciale, fără a se putea ajunge la începerea proiectului.“
Experimentul va servi ca model pentru înființarea în 1919 a“ Societății Culturale „V.A Urechia“, care își propune și realizează construcția Palatului Cultural“ care va deveni sediul Biblioteciii Publice „V.A. Urechia“ din 1940 până în 1954 când va fi evacuată pentru instalarea“ Teatrului dramatic nou înființat.
D.G. Maxim, prim președinte al Tribunalului Covurlui membru al Comitetului Bibliotecii“ „V.A. Urechia“ , propune printr-un documentat referat introducerea Clasificării Zecimale Universale pentru clasificarea cărților și organizarea catalogului sistematic, cunoscută de el la Bruxelles.
Este prima intenție manifestată în România pentru introducerea CZU.

1903, 15 septembrie

Biblioteca participă la Expoziția națională București, organizată de Asociațiunea Română pentru Înaintarea și Răspândirea Stiințelor, cu 73 de cărți vechi românești și 11 obiecte din colecția muzeului.“
A primit Medalia de aur și Diploma de onoare pentru contribuție la realizarea expoziției.

1906, aprilie

Apare și se difuzează „Istoricul Bibliotecii Publice „Urechia" din Galați de Valeriu Surdu.

1906, mai-noiembrie

Biblioteca participă la Expoziția jubiliară cu 73 de cărți românești“ vechi și 21 obiecte din colecția muzeului. A primit Diploma de onoare, Medalia de aur și placheta de colaborator.

1910, 1 septembrie

Liceul evacuează Biblioteca „Urechia" din una dintre cele 5 săli, pentru înființarea unei clase... Dulapurile cu carte sunt așezate pe coridor, fiind „expuse la stricăciuni“.

1913, 30 iunie

“Se constituie Comisia mixtă pentru localul Bibliotecii, formată din delegația Consiliului local Galați și Comitetul Bibliotecii; hotărăște să se închirieze un local, urmând a participa pentru cheltuieli Ministerul Instrucțiunii și Prefectura . Prof. Const. Calmuschi este numit secretar“ al Comisei.

1915

Comitetul Bibliotecii capitalizeaza în continuare donațiile pentru construirea clădirii de la înființarea Comitetul privat; 3020 lei sunt investiți în titluri de stat.
Biblioteca este vizitată de Principele Carol și o pleiadă de generali, amirali și inspectori de la Ministerul Instrucțiunii", cu prilejul pregătirii clădirii liceului pentru instalarea spitalui Crucii Roșii.
Au fost luate încă două încăperi ale bibliotecii pentru Spital.

1916-1917

Valorile bibliofile și obiectele de muzeu valoroase sunt evacuate prin Prefectură la Iași,“ conform planului Marelui Stat Major.
Biblioteca „Urechia" organizează în colaborare cu Crucea Roșie, biblioteci mobile în spitalele“ din Galați pentru răniții de război, administrate de V. Surdu.

1919, 19 septembrie

Încetează din viață Valeriu Surdu.

1919, 1 octombrie

Este numit Gheorghe Panaitiu.

1919, 12 octombrie

Are loc o adunare cetățenească și se alege un Comitet ad-hoc, în frunte cu profesorul G. Arămescu pentru a pregăti înființarea Societății Culturale „V.A. Urechia", la care să adere „toată pătura cultă din Galați și Covurlui pentru găsirea mijloacelor prin care să se întemeieze un mare Palat de cultură la Galați", unde... să fie instalată definitiv și „Biblioteca Urechia“. Se alege comitetul de inițiativă, în funte cu G. Arămescu.

1919, 7 decembrie

Se lansează scrisoarea invitație pentru adunarea generală de constituire a Societății:
"La 12 octombrie a.c., s-a ținut în amfiteatrul liceului întrunirea prealabilă de constituire a comitetului școlar al liceului „V.Alecsandri“. La inițiativa făcută prin ziare pentru această întrunire a răspuns cu multă bunăvoință un mare număr de persoane, cari, cu cea ocaziune, luând cunoștință de situațiunea precară în care se găsește Biblioteca Publică „V.A.Urechia", acest institut de cultură alipit pe lângă liceu, au ales un comitet provizoriu care să se ocupe cu următoarele chestiuni:“
1). Închirierea deocamdată a unui local pentru mutarea Bibliotecii, care nu mai încape în localul liceului“
2). Constituirea unei societăți culturale formată din toată pătura cultă din Galați și Covurlui și găsirea mijloacelor prin cari să se întemeize un mare palat de cultură în Galați, în care va fi instalată definitiv și Biblioteca Urechia.“
Comitetul provizoriu, după mai multe ședințe și consfătuiri, a alcătuit un proiect de statut pe care-l va supune discuțiunii și aprobării adunării generale a persoanelor iubitoare de cultură din toate ramurile de activitate. Această adunare generală va avea loc în amfiteatrul liceului Duminică 14 Decembrie a.c. la ora 10 a.m. Suntem de mai înainte convinși, Stimate Domn, că și Dumneavoastră, care vă dați seama de însemnătatea unei opere culturale ca aceea la întemeierea căreia vă invităm, veți încuraja străduințele inițiatorilor și veți contribui în măsură egală cu ei, la consolidarea acestei instituții de cultură absolut necesară Galaților. Vă rugăm deci, Stimate Domn, să binevoiți a lua parte la adunarea generală de la 14 Decembrie a.c., când se va constitui definitiv societatea și se va alege comitetul ei. În numele comitetului provizor G. Arămescu."

1919, 14 decembrie

Are loc adunarea de fondare a „Societății Culturale V.A. Urechia“. Se aprobă și se tipărește Statutul Societății Culturale „V.A. Urechia“ .
"Scopul acestei Societăți este răspândirea culturei în general și propagarea culturei românești în special, prin toate mijloacele și sub toate formele.“
Pentru atingerea acestui scop Societatea își propune:
a) A îngriji, de acord cu Comitetul administrativ al Bibliotecii „Urechiă", la instalarea acestei biblioteci, provizoriu, într-un local ce se va închiria, și
b) A clădi un palat național (o casă națională)“ în care să fie adăpostită definitiv Biblioteca Publică „Urechiă“. Acest palat va trebui să cuprindă și încăperile necesare pentru instalarea și aranjarea unui muzeu național, precum și săli spațioase pentru ținerea de conferințe și cursuri publice."
Pentru strângerea de fonduri de la cetățeni, reluându-se pratica pentru construirea edificiului Ateneul Român din București, Societatea lansează bilete „întruchipând cărămizile 2 lei, pietrele 5 lei și marmurele 20 lei",“ valori majorate ulterior.

1920, 14 august

Este numit director al Bibliotecii Publice „Urechia" prof. Constantin Calmuschi.

22 octombrie

Decretul Regal 4.294 pentru acordarea personalității juridice Societății Culturale „V.A. Urechia" Galați.“

1920-1940

Societatea prin activități proprii, spectacole aristice și cinematografice, conferințe publice cu intrare, donații, între care se remarcă legatul testamentar a lui Deodat Ţăranu, echivalent cu valoarea imobilului, teren și clădire, cumpărat de Societate în 1921 pe care s-a și ridicat construcția.“
Administrația publică locală a subvenționat realizarea construcției.
Palatul Cultural „V.A. Urechia" a fost terminat fără finisări și dotări în 1940.“ Biblioteca Publică „V.A. Urechia" s-a mutat în noiembrie 1940.
Între anii 1943 și 1954 finisarea și dotarea Palatului Culturii s-a făcut cu finanțarea ministerului.

1921, 12 ianuarie

Apare articolul semnat de C. Calmuschi „Salvați Biblioteca „Urechia" în care se face cunoscut public: „Biblioteca și Muzeul „V.A. Urechia" sunt îngrămădite în 2 camere ale Liceului „V. Alecsandri“. Cât încape în cele 2 camere. Restul stă pe jos pe culoarele elevilor și într-o încăpere în curte.... Biblioteca și Muzeul „V.A. Urechia" nu are nici un ajutor spre a se întreține, a cumpăra o carte, o revistă, o coală de hârtie. Din lipsă de căldură biblioteca a fost închisă până la 1 decembrie 1920..." Efectul:. la intervenția lui Nicolae Iorga și deputatului D. Ţoni ministerul acordă 30.000 lei pentru cumpărare de cărți și abonamente. Cercul Intim-Club alocă 5.000 lei pentru închirierea unei clădiri pentru mutarea Biblioteciii, la care urma să participe și ministerul și prefectura. Banii nu s-au alocat și inițiativa a rămas la acest nivel.

1921, 15 ianuarie

Societatea culturală „V.A. Urechia" publică articolul „Pentru Biblioteca „V.A. Urechia" cu chemarea: „Salvați Biblioteca „Urechia" prin un cât mai larg sprijin și încurajare ce veți da Societății Culturale „V.A. Urechia“.

1921, 9 decembrie

Ministerul constituie o comisie formată din Inspectorul general al ministerului, directorul liceului și directorul bibliotecii C. Calmuschi pentru cunoașterea stării bibliotecii. Se reia acordarea de subvenție din partea Ministerului, pe lângă asigurarea salariilor (3 persoane).

1921, 27 decembrie

C. Calmunschi propune o nouă structură organizatorică a Bibliotecii pe secțiuni: a) Biblioteca; b) Muzeul; c) Universitatea populară; d) Publicațiunile; se adoptă un nou Regulament de funcționare, urmare a hotărârii Comitetului Bibliotecii din noiembrie 1921, respinsă și reluată în 1924.

1922

Ministerul Instrucțiunii face cunoscut că s-a comunicat de către Ministerul de Interne că Biblioteca Publică „V.A. Urechia“ a fost inclusă între depozitele legale pentru tipărituri și pentru teritoriile reîntregite în Romania Mare.

1924-1925

Activitatea bibliotecii se redresează. La 15 noiembrie 1925 se face o analiză la care participă inspectorul general al Ministerului Instrucțiunii, prefectul, primarul, președinții societății culturale, care au o ordine de zi concludentă: 1. Gestiunea bibliotecii pe anul 1924 și darea de seamă asupra activității ei și Universității populare pe acel an. 2. Intensificarea activității bibliotecii și Universității populare prin: a) șezători parohiale; b) înființarea corului religios; e) înființarea de biblioteci la sate, în Covurlui, sudul Basarabiei și nordul Dobrogei; f) apariția unui organ de propagandă culturală. 3. Fixarea programului cercurilor Universității populare pe anul școlar 1925-1926.

1926-1928

Se înființează 8 biblioteci filiale ale Bibliotecii Publice „V.A. Urechia“ în județul Covurlui și una în județul Tutova. Cărțile sunt procurate mai întâi din donații particulare cu acest scop, apoi de la Casa Şcoalelor.

1929, 2 martie

Personalul bibliotecii era compus din: director, bibliotecar, custode și servitor. C. Calmuschi face și un raport către Minister asupra stării grave a bibliotecii, după care este eliberat din funcție.

1929, 1 aprilie

Este numit director al Bibliotecii prof. Emil Constantinescu.

1929, 1 octombrie

Se face cunoscut că Biblioteca a beneficiat de gratuitate poștală și mesagerii.

1930

Bugetul Bibliotecii are următoarele surse de finanțare: Ministerul Instrucțiunii 150.000 lei, Primăria Galați 30.000 lei, Prefectura 20.000 lei, în afară de fondul pentru salarii alocat de minister.

1932, 16 ianuarie

Pentru procurarea fondurilor se introduc taxele de lectură: 5 lei pentru elevi și studenți, 20 lei pentru ceilalți cititori. Sunt scutiți de taxe cei săraci.

1932, august

Lucia Borș publică un amplu studiu sub titlul „Biblioteca V.A. Urechia" Galați, în Boabe de grâu, 3, p. 348-367. Este o pagină monografică care a reintrodus Biblioteca în circuitul informațional.
Societatea Culturală „V.A. Urechia“ dispunea de un capital de 400000 lei lichidități plus 4000000 valoarea terenului și impobilului asupra căruia devenise proprietar definitiv în 1927/1928.“
Primăria Galați acordă o subvenție de 2000000 lei Bibliotecii „V.A. Urechia“ pe care Comitetul Bibliotecii o cedează Societății Culturale „V.A.“Urechia“ pentru construcția Palatului Cultural

1933, 8 mai

Este numit în funcția de custode Anton St.Panaitescu, cel care va avea grijă de bibliotecă până în anul 1962.
Societatea culturală „V.A. Urechia"“ începe construcția, pe terenul cumpărat în 1921 de la Ecaterina Carp,“ în suprafața de 3.707,93 mp, str. Domnească nr. 59, clădirii Palatului Cultural cu“ o suprafață de 990,25 mp, cu 27 de încăperi, între care 2 depozite, 3 săli de lectură și o sală de festivități cu 500 locuri. Clădirea a fost terminată în 1940 fără finisări și dotări, reluate în 1943 de către Ministerul Artelor și Informațiilor și continuate de către Ministerul Învățământului și apoi de Ministerul Culturii.

1938, aprilie

Emil Constantinescu dimisionează din funcția de director, ca urmare a interdicției cumului de funcții; Anton Panaitescu va avea atribuții de director al Bibliotecii „V.A. Urechia“ , numit în funcție fiind însă în anul 1950.“

1940, noiembrie - 1941, martie

Biblioteca „V.A. Urechia" este“ instalată în Palatul Cultural „V.A. Urechia“.

1941, mai

Biblioteca este evacuată, având în vedere perspectiva începerii războiului și instalată în clădirea Liceului „Ioniță Assan" din Caracal.

1941 - 1947

Biblioteca“ funcționează cu un număr restrâns de cărți curente și periodice.

1943, 2 noiembrie

Anton Panaitescu, înaintează un raport către Ministerul Culturii Naționale și Cultelor privind evacuarea colecțiilor, însumând „cca 45.000 volume, 5000 stampe, 224 manuscrise, 400 monezi vechi; diferite atlase și cărți vechi; obiecte de muzeu“.

1946, 28 decembrie

Prin adresa nr. 3,“ Societatea Culturală „V.A. Urechia", prin Comitetul Bibliotecii, membru de drept al Societății în calitate de beneficiar al construcției, predă Palatul Bibliotecii Publice „V.A. Urechia", luat în primire de Anton Panaitescu.“

1946 - 1948

Prin grija directorului Anton Panaitescu, colecțiile Bibliotecii „V.A. Urechia sunt readuse de la Caracal și reorganizate în Palatul Culturii.

1947, 15 martie

Prin decizia nr. 23.401 a Ministerului Justiției semnate de Ministru Lucrețiu Pătrășcanu, este dizolvat Comitetul executiv al Societății Culturale „V.A. Urechia" și înlocuit cu o comisie interimară, condusă de Primarul Galațiului, care urma să gireze interesele Societății până la alegerea organelor statuare. Alegerile nu au mai avut loc. Statutul juridic al Societății rămâne incert.
Palatul Cultural este preluat de către primăria Galați care folosește numai sala de festivități; Biblioteca rămâne în toate spațiile ocupate cu acces prin intrările laterale.
Biblioteca Academiei Române invită Biblioteca Publică „V.A. Urechia" alături de bibliotecile Universitare pentru consfătuirea asupra următoarelor: organizarea unitară a bibliotecilor; împrumutul și schimbul interbibliotecar;“ catalogul general al tuturor bibliotecilor;“ înzestrarea bibliotecilor și situația personalului

1948, iunie

Se redeschide Biblioteca și Muzeul pentru public cu ampla expoziție „Centenarul Revoluției Române, 1848-1948" în care au fost etalate documente, cărți, hărți, fotografii, medalii și numeroase alte obiecte muzeistice, unele provenind de la revoluționarii 48-iști: Avram Iancu, M. Kogălniceanu, I.H. Rădulescu, Costache Negri, Al.I.Cuza ș.a.

1949

Colecțiile muzeale și numismatice sunt predate Muzeului de Istorie Galați din dispoziția ministerului, continuată și“ anul 1950, ultimele obiecte“ predate în 1996

1950, 10 octombrie

Biblioteca „V.A. Urechia"“ prin decizia nr. 107.401 a Ministerului Învățământului Public este transferată în folosință“ Comitetului pentru Așezămintele Culturale de pe lângă Consiliul de Miniștri cu tot inventarul, inclusiv“ localul.
Transferul s-a făcut cu scopul ca Biblioteca „V.A. Urechia“ să preia atribuții de bibliotecă centrală regională pentru asigurarea îndrumării metodice a rețelei de biblioteci publice, a cărei constituire a început în baza Hotărârii Consililui de Miniștri 1542/1950.
Este numit director al Bibliotecii George Chiriță pentru o scurtă perioadă, fiind numit apoi Anton Panaitescu, eliberat din funcție în 1962.

1952, 1 aprilie

Din dispoziția Comitetului pentru Așezămintul Cultural, se predă din nou sala de festivități Sfatului Popular al orașului, pentru organizarea de spectacole.

1953

Biblioteca Regională „V.A. Urechia" Galați este clasată pe locul I pe țară în cadrul concursului între biblioteci.

1954, 23 mai

Directorul Bibliotecii Regionale „V.A. Urechia" Galați, Anton Panaitescu răspunde la ordinul Ministerului Culturii, solicitând intervenția pentru a împiedica evacuarea Bibliotecii. În adresa respectivă este prezentat istoricul construirii și proprietății palatului; este al Bibliotecii „V.A. Urechia“ , iar aceasta fiind preluată de la Ministerul Învățământului cu tot patrimoniul, proprietar este Ministerul Culturii. Demonstrație zădarnică; Biblioteca este evacuată pentru instalarea Teatrului Dramatic.

1954 - 1958

Biblioteca funcționează în Palatul Culturii (fost Palatul Justiției).

1958 - 1968

Biblioteca funcționează în clădirile din str. Eroilor, Casa Armatei și str. Gării, Casa Corpului Didactic.

1962

Este numit director al Bibliotecii „V.A. Urechia" Nedelcu Oprea prin transfer de la Biblioteca Publică din Focșani .

1964

Biblioteca Regională „V.A. Urechia" primește mențiunea pe țară în concursul între biblioteci.
Se începe publicarea, multiplicat la copiator, Buletinului „Creșterea colecțiilor Bibliotecii „V.A. Urechia“ , cuprinzând notițile bibliografice a cărților intrate lunar în Bibliotecă, difuzat bibliotecilor, instituțiilor de învățămând, administrației publice de stat și unor întreprinderi economice din regiune, paralel cu Cataloagele cărții tehnice și a cărții agricole. Activitatea a fost întreruptă după 1970 din lipsa alocațiilor bugetare.

1965, 11 noiembrie

“Se sărbătoresc 75 de ani de la inaugurarea publică a Bibliotecii „V.A. Urechia“ “ printr-o Sesiune științifică cu participare națională cu tema principală istoria“ cărții și bibliotecilor; a fost organizată expoziția“ „Pagini din istoria Bibliotecii.„V.A. Urechia“ . Valori bibliofile", fiind etalate pentru prima dată după 1949 cărți rare, manuscrise și arhivă.“
Cu acest prilej s-a tipărit catalogul „Cartea Românească Veche" în Biblioteca
„V.A. Urechia" din Galați, semnat de Gh. Hâncu, prefațat de prof. Dan Simonescu, fiind primul catalog ce a introdus în circuitul informațional național“ colecția de carte veche românească dintr-un singur depozit, cu practicarea metodei bibliografice a însemnărilor manuscrise. Catalogul a fost trimis și unor biblioteci și cercetători din străinătate: Anglia, Italia, Franța, Germania Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, URSS și la Chișinău și Cernăuți.
Este elaborată și supusă dezbaterii schița programului bibliografic al Bibliotecii „V.A. Urechia“ , analizat într-o comunicare la sesiunea respectivă, primul de acest gen într-o bibliotecă publică, o încercare de conturare a ariei conceptului de bibliografie locală,“ cu două componente:“ introducerea în circuitul informațional a colecții proprii prin editarea unei serii de bibliografii sub genericul Cataloagele bibliotecii Bibliotecii „V.A Urechia“ , seria biobibliografii oameni de știință și cultură din (regiunea) județul Galați și“ bibliografia monografică a localităților sub genericul Contribuții la bibliografia (regiunii) județului Galați. Scopul“ era (re)introducerea în circuitul informațional național a colecțiilor proprii, continuându-l astfel pe V.A. Urechia, și a informațiilor bibliografice despre personalitățile și localitățile din (regiunea) județul Galați.

1968, septembrie

Se începe redactarea Anuarului bibliografic a județului Galați, din care s-a tipărit numai cel pe anii 1968-1970 și 1976-1977, celelalte fiind în volume dactilo-manuscris.
Biblioteca este instalată în actualul local din str. Mihai Bravu nr. 16, fost sediu al Comisiei Europene a Dunării unde funcționează și în prezent.

1969, septembrie - 1971, noiembrie

Prima investiție a administrației publice județene pentru amenajarea modernă și dotarea“ localului bibliotecii cu mobilier special.

1970

Se editează prima bibliografie personalia din seria Contribuții la bibliografia județului Galați. Biobibliografii, Tudor Pamfile 1883-1921, sub semnătura Constanței Bădic.

1971, iulie

Se organizează expoziția „Valile Alecsandri 150" și se editeatză lucrarea Vasile Alecsandri. Catalogul lucrărilor existente în Biblioteca V.A.“Urechia, Galați 1971, sub semnătura Constanței Bădic și Sorinei Codreanu, introducându-se în circuitul informațional național manuscrise, scrisori, ediții princeps conservate numai la Galați, între care prima variantă a piesei Ovidiu în 4 acte, menționată ca atare în seria de Opere. Tot de la acest catalog a plecat“ Viorel Cosma pentru a publica“ în 1976 [Manuscrisul muzical ] al cântecelor populare culese de V.A Alexandri, 1866-1880. Linia melodică este în notație muzicală modernă.

1971, 20-21 noiembrie

Se organizează aniversarea Centenarul primei biblioteci publice din județul Galați, Biblioteca Județeană înființată de Consiliul Județului Covurlui în octombrie 1871, cu un complex de manifestări:“ Sesiunea de comunicări și referate pe tema „Istoria cărții, bibliotecilor și culturii";“ Expoziția „Pagini din istoria cărții“.“
Are loc dezvelirea bustului patronului bibliotecii - Vasile Alexandrescu Urechia, cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la moartea acestuia, lucrare realizată de sculptorul Nicolae Pascu din București .“
Se editează lucrarea Biblioteca“ „V.A. Urechia. Mic ghid ilustrat",“ cu aspecte fotografice din toate secțiile“ și informațiile necesare publicului, inclusiv harta traseelor stradale ce conduc la bibliotecă.
Lucrările sesiunii au fost tipărite:“ 100 de ani de la înființarea primei biblioteci publice din județul Galați în anul 1974. Volum jubiliar. Galați, 1974.

1972, iunie - iulie

În cadrul Anului Internațional al Cărții, se organizează expoziția“ „Autografe" din colecțiile Bibliotecii și“ se tipărește catalogul ei cu reproducerea semnăturilor și succinte date biografice a 149 autori prezentați, prima lucrare de acest gen din țară, sub semnătura lui Ion Petrulias și Ion Mărunțelu.
Se editează un pliant Biblioteca „V.A. Urechia“ Galați cu fotografii ale secțiilor pentru public așa cum erau după amenajarea din 1971 și 9 cărți poștale ilustrate reprezentând volori bibliofile existente în colecții. A fost difuzat și continuă să fie în țară și străinănate la persoane fizice și instituții contra cost și gratuit, menținând astfel prezentă biblioteca în sistemul informațional public, sun semnătura lui Nedelcu Oprea și Ştefan Andronache.
Se organizezază Expoziția Galațiul în cartea străină cuprinzând 112 cărți și atlase geografice majoritatea din colecții proprii și unele de Biblioteca Academie, Biblioteca Națională, Biblioteca „M.Eminescu" Iași și Muzeul de Istorie Galați..
Se editeză catalogul expoziției, sub semnătura“ Sorinei Codreanu și Paul Păltănea, distribuit în țară și străinătate

1972, decembrie

Se editează în seria Biobibliografii lucrarea B. Jordan 1903-1962, Bibliografie. Galați, 1972, sub semnătura lui Gh.S. Ştefănescu.

1974

Apare“ Dicționarul biobliografic „Oameni de știință și cultură din județul Galați",““ prima lucrare de acest gen din țară.“ În prefața dicționarului este reluat planul bibliografiei locale proiectat a se tipări în seria Contribuții la bibliografia județului Galați: bibliografia presei gălățene; cartea și tipografiile gălățene; bibliografia restrospectivă privind dezvoltarea vieții social-economice și culturale a localităților din județ și“ biobibliografii.

1975

Se editează, multiplicat la copiator din jenă financiară, Catalogul Cartea străină veche 1472-1700 din Biblioteca „V.A. Urechia“ Galați, continuând programul din 1965 început cu Catalogul“ Cărții românești vechi, de tipărire a cataloagelor pe colecții“ și cu practicarea“ metodei bibliografice de menționare informațiilor despre români, arme de proprietate, însemnări etc. Catalogul este semnat de Ion Mărunțelu, Sorina Codreanu și Valentina Carapcea. Difuzat în țară și străinătate s-a bucurat de adeziunea celor interesați de cercetarea cărții vechi și a menținut“ Biblioteca „V.A. Urechia“ în circuitul informațional științific.

1976

Se editează lucrarea Din lupta poporului român pentru cucerirea independenței de stat 1877-1878. Documentar. Texte extrase din cărți și presă. Galați, 200 p.

1979

“Se editează Catalogul manuscriselor și scrisorilor din Biblioteca „V.A. Urechia“ Galați sub semnătura lui Paul Păltănea, cuprinzând 1435 notițe bibliografice descrise în maniera practicată la precedentele, continuând seria Cataloagele Bibliotecii. Difuzat în țară și străinătate, menține Biblioteca „V.A. Urechia“ în circuitul informațional științific, fiind prezentat în Italia, Franța, Germania. Pe baza acestui instrument de informare au fost solicitate date și copii după manuscrisele de la Galați, ultimul fiind trimis în Germania în 1994, Bernard Fontenelle, Histoire des Ajaoies,1674, publicat la editura Oxford din Anglia de către Hans-Gunter Funke, fiind“ singura copie manuscris realizată după originalul pierdut. Se corectează prin această ultimă ediție ceea ce s-a publicat până în 1998, inclusiv de H. G. Funke.“

1980

Se editează Catalogul selectiv de discuri din colecțiile Bibliotecii „V.A. Urechia“ Galați, sub semnătura Elenei Stoica, cuprinzând 762 notițe bibliografice. Acesta a introdus Biblioteca „V.A. Urechia“ în circuitul informațional al instituțiilor muzicale, inclusiv de învățământ, solicitarea și frecventarea secției audio-vizuale“ a Bibliotecii de către cei ce studiau și cercetau domeniul demonstrând efectul.

1980 - 1983

Se construiește primul tronson al depozitului general în extinderea clădirii existente, investiție a administrației publice de stat a județului Galați.

1984, 25-26 mai

Are loc la Biblioteca „V.A. Urechia“ Sesiunea națională Valori bibliofile din patrimoniul cultural național. Cercetare și valorificare, organizată“ în colaborare cu Consiliului Culturii, la care au participat cca. 150 referenți. Biblioteca a organizat cea mai amplă prezentare simultană a colecțiilor ei în trei expoziții: “ - Cartea românească veche, în sălile Muzeului de istorie, completată și cu cărți din colecțiile Episcopiei Dunărea de Jos “ - Cartea străină veche în colecțiile Bibliotecii „V.A. Urechia“ în sala de expoziții a Bibliotecii, completată cu o expoziția Motivul cărții în cartea poștală ilustrată din colecția cartofilului Ştefan Andronache, directorul Bibliotecii Publice din Tecuci “ - Stampe și gravuri din colecțiile Bibliotecii „V.A. Urechia“ , etalate în Sala Studio a Teatrului dramatic

1987 - 989

Se consolidează clădirea bibliotecii și se modernizează cu dotări noi cu finanțarea administrației publice de stat a județului Galați.

1990, 8 - 11 noiembrie

Se organizează Centenarul Bibliotecii Publice „V.A. Urechia", prima mare manifestare culturală cu participare internațională, inclusiv a secretarului general al IFLA, după anul decembrie 1989.
Au fost invitate bibliotecile publice din orașele riverane Dunării de la izvoare la vărsare, cu intenția comunicată de a se încerca constituirea unei federații a bibliotecilor publice dunărene. Au răspuns Viena, Budapesta, Novisad, Belgrad și Ismail; au participat Belgrad și Novisad. Problema urma să fie reluată la Belgrad la aniversarea Bibliotecii Publice Belgrad 1991. Declanșarea conflictului în Bosnia a anulat totul.“
A fost organizată Sesiunea științifică cu tema : "Bibliologie. Bibliografie. Cultură. Societate".
S-a organizat expoziția "Valori bibliofile la Biblioteca „V.A. Urechia“
S-a sfințit și clădirea bibliotecii, cu participarea Episcopului (atunci vicar) Casian Crăciun și a preoților Igor Jechiu și Eugen Drăgoi,“ reluîndu-se astfel tradiția prezenței Episcopului la principalele activități ale Bibliotecii.
Se reia editarea într-o nouă serie““ Buletinului Fundației Urechia, nr. 1 fiind dedicat aniversării Centenarului Bibliotecii.
Lucrările sesiunii au fost“ tipărte: 100 de ani de la înființarea (inaugurarea) Bibliotecii „V.A. Urechia“ . Galați, 1991 (apărut 1992)

1990 - 1993

Se construiește al doilea tronson al depozitului de cărți în extrinderea primului, investiție a administrației publice de stat a județului Galați.

1991, decembrie

Se primește în dotare din partea Prefecturii primul calculator personal, care marchează începutul constituirii sistemului informatizat integrat de bibliotecă.

1992, 1 august

Se schițează Proiectul programului de informatizarea Bibliotecii „V.A. Urechia“ , actualizat periodic.
Este înființat postul de director adjunct și numit Eugen Iordache, șef serviciu până la această dată.

1992 - 1995

Se pune în practică proiectul informatizării Bibliotecii cu finanțarea Consiliului județean: este dat în folosință“ primul tronson al rețelei informatice, constituit din 17 posturi de lucru,“ inclusiv la sălile de lectură pentru uzul cititorilor; dotarea cu echipamente fiind realizată succesiv.
Se lucrează în prograful ISIS, varianta pentru rețea.
Se telefonizează biblioteca.

1993

Se începe construirea bazei de date factologice - instituții și societăți comerciale

1994

Se începe constituirea bazei de date cu instruducerea notițelor bibliografice pentru“ cărțile intrate în bibliotecă“ de la 1 ianuarie.
Este dată în exploatare baza de date conținând informații privitor la precomenzi, comenzi și achiziții ale publicațiilor monografice.
Se tipărește Anuarul - Ghid Galați cu informații factologice -societăți comerciale ,instituții publice, învățământ, cultură, culte din baza de date constituită.

1995, februarie

Se introduce accesul publicului ON LINE la bazele de date în curs de constituire, fiind prima bibliotecă publică din țară care începe“ „alfabetizarea" cititorilor pentru regăsirea informațiilor bibliografice cărți în sistem informatizat.
Se tipărește al doilea“ Anuar - Ghid Galați în care se publică prima dată repertoarul străzilor și planul caroiat al orașului; de la acesta au plecat instituțiile ce și-au creat o astfel de baze de date, precum și cei care au tipărit“ astfel de lucrări.
Se începe popularea bazei de date pentru materiale non-carte.

1996, februarie

Cu finanțarea Ministerului Culturii și sponsorizarea Băncii Comerciale Române, BANCOREX și Băncii Română de Dezvoltare se extinde rețeaua informatică la 19 posturi de lucru, terminale și alte echipamente periferice.
Se finalizează activitatea de retroconversie a datelor aparținând anului 1994 introduse în baza de date pentru materiale non-carte.

1996, 15 noiembrie

Se organizează aniversarea a 125 de ani de la înființarea primei biblioteci publice din județul Galați, marcată““ prin colocviul DISEMINAREA INFORMAŢIEI - VOCAŢIA BIBLIOTECII; se“ pune în discuția participanților de la“ unele biblioteci publice și universitare din țară sistemul informatizat integrat de bibliotecă, prezentându-se începutul constituirii lui la Biblioteca „V.A. Urechia“ .

1997, iunie- octombrie

Se achiziționeză și se instalează pachetul de programe TINLIB și se extinde rețeau infromatică la 25 de posturi, cu finanțarea administrației publice de stat a județului Galați.
Se începe retroconversia informațiilor bibliografice din baza de date carte din“ programul ISIS în programul TIN LIB.

1997, 1 iulie

Se pensionează directorul“ Nedelcu Oprea.
Este numit prin concurs director al Bibliotecii „V.A. Urechia“ Eugen Iordache.

1997, august

Se începe introducerea arhivei Biblioteci „V.A. Urechia“ și unele texte din presă full-text în sistem informatizat de către Nedelcu Oprea.

1997, 28 septembrie

Consiliul local al municipilui Galați într-o sesiune festivă ce a avut loc în sala de lectură „Mihai Eminescu", în prezența Prefectului“ Victor Dobre și Președintelui Consiliului județean Galați Răzvan Angheluță, Primarul Eugen Durbacă acordă Bibliotecii Publice „V.A. Urechia“ Diploma de Onoare a municipiului Galați „ca recunoaștere a deosebiteor sale merite în cei 125 de ani de existență", fiind considerată o continuare a“ Bibliotecii Județene Covurlui înființată la 15 octombrie 1871, dată în folosință la 15 octombrie 1872.
În aceiași sesiune se acordă“ Diploma de Cetățean onoarea și Medalia“ municipului Galați lui Nedelcu Oprea pentru merite în conducerea timp de 35 de ani ca director al Bibliotecii „V.A. Urechia“ .

1997, decembrie

Biblioteca „V.A. Urechia“ este inclusă în cadrul Programului de stabilire a indicatorilor de performanță PROBIB 2000, care permite accentuarea caracterului științific al actului managerial.

1998, 1 ianuarie

Este dat în exploatare modulul de circulație a documentelor din pachetul TIN LIB, evidența cititorilor înscriși, eliberarea legitimațiilor și împrumutul de documente la domiciliu“ fiind realizată în sistem informatizat.

1998, aprilie

Este numit prin concurs director adjunct Liviu-Iulian Dediu, responsabil program de informatizare a Bibliotecii din 1992 până la această dată.
Este semnat un protocol cultural de colaborare între jud. Galați și raionul Vulcănești din Republica Moldova, pe baza căruia în aceeași lună s-a înființat o filială a Bibliotecii „V.A. Urechia“ în cadrul Bibliotecii județene Cahul; fondul inițial de documente reprezintă aproximativ 4.000 de volume.

1998, 1 octombrie

S-a terminat de introdus pe calculator arhiva 1890-1954“ existentă în colecții și“ parte din extrase din articolele despre Bibliotecă până“ în 1995, cca 1000 pagini, inclusiv arhiva Societății Culturale „V.A. Urechia“ .
S-a început redactarea direct în computer a Monografiei Bibliotecii „V.A. Urechia“ de către Nedelcu Oprea.

1999, ianuarie

Este introdus în exploatare modul bibliografic din pachetul TIN LIB,“ înregistrările pentru constituirea bazei de date a informațiilor bibliografice și factologice realizându-se în sistem informatizat.

1999, iunie

Este publicată prima versiune a Home page-ului Bibliotecii „V.A. Urechia“ dată la care este introdus un nou serviciu de bibliotecă, în bibliotecile publice din România, axat pe serviciul Internet World Wide Web.

2007, aprilie 25

Director general al Bibliotecii este prof. Zanfir Ilie, câștigătorul concursului: Proiectul de Management pentru Biblioteca „V.A. Urechia“.

2008, noiembrie

Se reia, după 11 ani de absență, publicarea Buletinului Fundației Urechia și se lansează Revista trimestrială de Cultură: „Axis Libri“ în limba română și alternativ în limba franceză și limba engleză.

2009, iunie 15

Biblioteca „V.A. Urechia“ își deschide Filiala 4 „Grigore Vieru“ având sediul în Gara CFR Călători Galați.

2009, iunie

Biblioteca Județeană „V.A. Urechia“ înființează propria editură sub denumirea „Axis Libri“.

2009, iunie 27 - 30

Se organizează de către Biblioteca „V.A. Urechia“ cu sprijinul Consiliului Județului Galați, Consiliul Local, Primăria Municipiului Galați, Universitatea "Dunărea de Jos", Editura Eikon și Asociația Difuzorilor și Editorilor - Patronat al Cărții (ADEPC), pentru prima oară la Galați: Târgul Național de Carte „Axis Libri“.

2009, iulie

Biblioteca Județeană „V.A. Urechia“ Galați a fost selectată în prima rundă a Programului național „Biblionet - lumea în biblioteca mea“ din 31 de biblioteci județene.

2009, septembrie

Inaugurarea Salonului Literar „Axis Libri“ manifestare cultural-artistică ce se desfășoară în cadrul Bibliotecii „V.A. Urechia“ și care își propune să realizeze: lansări de carte, dezbateri literare, recitaluri de muzică și poezie etc.

2010, ianuarie

Înființarea minilibrăriei „Axis Libri“.